перевірочні роботи. 
Про результати проведення
вхідного контрольного діагностування
серед учнів І курсу навчання

Відповідно до внутрішнього наказу від 08 вересня 2016 року № 127 «Про організацію та проведення вхідного контрольного діагностування» в терміни з 12 по 23 вересня 2016 р. були проведені перевірочні контрольні роботи серед учнів І курсу навчання (на основі базової загальної середньої освіти) з наступних загальноосвітніх предметів:
-                     українська література,
-                     зарубіжна література,
-                     історія України,
-                     всесвітня історія,
-                     іноземна мова,
-                     біологія,
-                     фізика,
-                     хімія,
-                     інформатика.
За результатами перевірки учнівських робіт маємо наступні показники:
№ п/п
Назва предмету
Кількість учнів за списком
Фактично виконано робіт
УСПІШНІСЬ ЗНАНЬ
Успішність
Якість

високий рівень    
(10-12 балів)
достатній рівень          (7-9 балів)
середній
рівень        
 (4-6 балів)
початковий  рівень              (1-3 балів)


кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
%
%

1
Українська
література
52
38
0
-
4
10,53
14
36,84
20
52,63
100
10,53

2
Зарубіжна література
52
31
7
22,6
8
25,8
16
51,6
0
-
100
48,4

3
Історія України
52
33
0
-
4
12,13
18
54,54
11
33,33
100
12,13

4
Всесвітня історія
52
32
0
-
4
12,53
21
65,62
7
21,88
100
12,53

5
Іноземна мова
52
38
0
-
8
21
21
55,3
9
23,7
100
21

6
Біологія
52
37
0
-
0
-
18
48,65
19
51,35
100
0

7
Фізика
52
41
0
-
0
-
8
19,5
33
80,5
100
0

8
Хімія
52
37
0
-
5
13,52
19
51,35
13
35,13
100
13,52

9
Інформатика
17
16
0
-
9
56,25
5
31,25
2
12,5
100
56,2

Всього
433
303
7
2,32
42
13,86
140
46,20
114
37,62
100
16,18

Показники за свідоцтвами

5
1
86
20,04
295
68,76
43
10,02
100
21,4

Різниця, %

+1,32
-6,18
-22,56
+27,6
100
-5,22

Перевірочні контрольні роботи виконували 70 % учнів. В цілому по навчальному закладу : високий рівень – 2,32 %, достатній рівень – 13,86 %, середній рівень – 46,2 %, початковий рівень  - 37,62 %, якість знань –  16,18 %.
При порівнянні результатів з минулими навчальними роками, маємо наступне:
№ п/п
Назва предмету
УСПІШНІСЬ ЗНАНЬ
Успішність
Якість

високий рівень
(10-12 балів)
достатній рівень          (7-9 балів)
середній рівень          (4-6 балів)
початковий  рівень              (1-3 балів)


кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
%
%

1
2014-2015 н.р.
1
0,3
27
8,4
99
30,7
168
52,2
100
8,7

2
2015-2016 н.р.
3
0,83
24
6,59
155
42,58
182
50
100
7,42

3
2016-2017 н.р.
7
2.32
42
13,86
140
46,2
114
37,62
100
16,18

Різниця з попереднім роком, %
+ 1,49
+7,27
+3,62
-12,38
0
+8,76

З порівняльної таблиці бачимо, що якість знань серед учнів І курсу збільшилась, порівняно з минулим роком, на 8,76 %. Збільшення якості знань учнів відбулись за рахунок:
-          проведення перевірочних робіт з навчального предмету «зарубіжна література»,
-          проведення перевірочної роботи з навчального предмету «інформатика» серед учнів І курсу з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;
-          не проведення перевірочних робіт з навчальних предметів «українська мова», «математика», з об’єктивних причин.
Також маємо відмінності між показниками якості знань учнів з предметів по роках:


Навчальний
предмет

Навчальні
роки
Українська
мова
Українська
література
Зарубіжна література
Історія
України


Всесвітня   історія
Іноземна мова
Математика
Біологія
Фізика
Хімія
1
2014-2015
15,4
х
х
-
11,6
13,3
3,2
17,4
2,2
7,1
2
2015-2016
25
7,54
х
5,12
5,12
28
-
6,66
-
-
3
2016-2017
х
10,53
48,4
12,13
12,53
21
х
-
-
13,52
Різниця з попереднім роком, %
х
+2,99
х
+7,01
+7,41
-7
х
-6,66
0
+13,52
За результатами вхідного контрольного діагностування маємо наступну рейтингову таблицю якості знань учнів з навчальних предметів:
Інформатика
Зарубіжна література
Іноземна мова
Хімія
Всесвітня історія
Історія України
Українська література
Біологія

Фізика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
56,2
48,4
21
13,52
12,53
12,13
10,53
-
-
Під час аналізу виконання перевірочних робіт учнями І курсу  викладачі загальноосвітніх дисциплін вказали  причини недостатнього рівня знань учнів:
-                     інформатика:не володіють термінологією, недостатньо володіють матеріалом з тем: «види комп’ютерних мереж», «апаратні та програмні засоби»;
1.                  фізика: не розвинуто в певній мірі логічне мислення, особливо під час розв’язання тестових завдань, виникають труднощі під час вибору одиниць вимірювання фізичних величин, не знають розрахункові формули, не володіють алгоритмами розв’язання та оформлення задач;
2.                  хімія: погано володіють знаннями про класи неорганічних сполук, склад та будову ядра атома хімічного елемента, не мають навиків складання хімічних рівнянь, не володіють алгоритмами розв’язання задач;
3.                  біологія: не знають систематичних одиниць, плутають таксони, не мають навиків роботи з графіками, малюнками та схематичними зображеннями, не володіють навиками та алгоритмами розв’язання розрахункових задач, неуважні під час виконання тестових завдань, особливо неуважні до змісту завдання;
4.                  зарубіжна література: на недостатньому рівні навички зв’язного мовлення;
5.                  українська література: не знають творчість Т.Г. Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, Г. Сковороди, плутають вірші, не вміють визначати художні засоби, не володіють матеріалом з давньої української літератури;
6.                  історія України, всесвітня історія: не вміють аналізувати, порівнювати, майже не знають історичних осіб;
7.                  іноземна мова: не здатні виконувати граматичні вправи, не дотримуються правил при побудові речення чи висловлювання, не володіють навичками вживання артиклів, займенників, прийменників, присвійного відмінку, часових форм дієслова, допускають багато граматичних помилок, більшість дітей добре виконують лексичні вправи.
Враховуючи вищевикладене
НАКАЗУЮ:
1.                  Методисту Згурській Т.В. ознайомити педагогічний колектив з результатами виконання  вхідного контрольного діагностування.
2.                  Голові МК Курочці Н.М. розглянути результати на засіданні методичної комісії, розробити заходи з підвищення якості знань учнів, переглянути зміст завдань для проведення вхідного контрольного діагностування на наступний навчальний рік.
3.                  Викладачам навчальних предметів фізика, біологія організувати та розробити графік додаткових занять, консультацій при кабінетах серед учнів першого курсу.
4.                  Майстрам, класним керівникам груп першого курсу взяти під контроль відвідування учнями додаткових занять, консультацій.
5.                  Викладачам загальноосвітніх предметів звертати більше уваги на:
-                     дотримання принципів – практичність теорії, особисто-орієнтоване навчання,
-                     професійну спрямованість предмету,
-                     використання типів уроку – застосування ЗУН, розвиток ЗУН, узагальнення та систематизації, контролю та корекції ЗУН,
-                     використання практичних методів навчання,
-                     використання інтерактивних методів навчання,
-                     розробку дидактичних роздаткових матеріалів,
-                     розробку та поновлення наочних засобів навчання,
-                     розробку різнорівневих завдань,
-                     та інше, що сприятиме активній роботі учнів та їх зацікавленості.
6.                  Контроль за виконанням наказу покласти на методиста  Згурську Т.В. 
   

Директор                                                                                                  В.П.Цвєтков
Виконавець
Згурська


**********************************************************************************
Про підсумки проведення
контрольних  діагностичних робіт із
загальноосвітніх предметів за
базову школу  у  2015-2016 н.р.

Відповідно до наказу ДНЗ «ЗППЛ» від 10 вересня 2015 року № 109 «Про проведення перевірочних контрольних робіт» в терміни з 21 по 25 вересня 2015 р. були проведені перевірочні контрольні роботи серед учнів І курсу навчання (на основі базової загальної середньої освіти) з наступних загальноосвітніх предметів:
-                     математика,
-                     фізика,
-                     біологія,
-                     хімія,
-                     українська мова,
-                     українська література,
-                     іноземна мова,
-                     всесвітня історія,
-                     історія України.
За результатами перевірки учнівських робіт маємо наступні показники:
№ п/п
Назва предмету
Середній бал з предмета за школу
Кількість учнів за списком
Фактично виконано робіт
УСПІШНІСЬ ЗНАНЬ
успішність
якість

високий рівень     (10-12 балів)
достатній рівень          (7-9 балів)
середній рівень          (4-6 балів)
початковий  рівень              (1-3 балів)


кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
%
%

1
Математика
4,28
59
40
-
-
-
-
10
25
30
75
100
-

2
Фізика
4,69
59
46
-
-
-
-
12
26,09
34
73,91
100
-

3
Хімія
4,18
59
44
-
-
-
-
18
40,9
26
59,1
100
-

4
Біологія
4,8
59
45
-
-
3
6,66
25
55,56
17
37,78
100
6,66

5
Укр. мова
4,77
14
8
-
-
2
25
6
75
-
-
100
25

6
Укр.література
4,8
59
53
-
-
4
7,54
20
37,74
29
54,72
100
7,54

7
Іноземна мова
4,71
59
50
-
-
14
28
28
56
8
16
100
28

8
Всесвітня історія
4,73
59
39
1
2,56
1
2,56
18
46,16
19
48,72
100
5,12

9
Історія України
4,94
59
39
2
5,12
-
-
18
46,16
19
48,72
100
5,12


Всього
 4,65
486
364
3
0,83
24
6,59
155
42,58
182
50
100
7,42


Перевірочні контрольні роботи виконували 75 % учнів. В цілому по навчальному закладу : високий рівень – 0,83 %, достатній рівень – 6,59 %, середній рівень – 42,58 %, початковий рівень  - 50 %, якість знань –  7,42 %.
При порівнянні результатів з минулим навчальним роком, маємо наступне:
№ п/п
Назва предмету
УСПІШНІСЬ ЗНАНЬ
успішність
якість

високий рівень    
(10-12 балів)
достатній рівень          (7-9 балів)
середній рівень          (4-6 балів)
початковий  рівень              (1-3 балів)


кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
кіл-ть
%
%
%

1
2014-2015 н.р.
1
0,3
27
8,4
99
30,7
168
52,2
100
8,7

2
2015-2016 н.р.
3
0,83
24
6,59
155
42,58
182
50
100
7,42


Різниця, %
+ 0,53
-1,81
+11,88
-2,2
0
-1,28


З порівняльної таблиці бачимо, що якість знань серед учнів І курсу зменшилась, порівняно з минулим роком, на 1,28 %. Зменшення якості знань учнів відбулись за рахунок зменшення показників достатнього рівня та збільшення показників середнього рівня знань.
Також маємо відмінності між показниками якості знань учнів з предметів по роках:


Математика
Фізика
Хімія
Біологія
Укр.мова
Всесвітня   історія

Історія


Іноземна мова
1
2014-2015
3,2
2,2
7,1
17,4
15,4
11,6
-
13,3
2
2015-2016
-
-
-
6,66
25
5,12
5,12
28

Різниця, %
-3,2
-2,2
-7,1
-10,74
+9,6
-6,48
+5,12
+14,7

За результатами перевірки та аналізу виконання перевірочних робіт учнями І курсу, викладачі загальноосвітніх дисциплін вказали  причини недостатнього рівня знань учнів:
1.      математика:
-          труднощі з розв’язанням квадратних рівнянь, плутаються зі знаками, не вміють використовувати формули, нераціонально обирають методи розв’язання рівнянь;
2.      фізика:
-          не вміють користуватись основними положеннями молекулярно-кенетичної теорії, подавати енергетичні характеристики за допомогою фізичних величин, оформлювати умови задач, не знають законів фізики, формул їх визначення, не пам’ятають як позначаються фізичні величини;
3.      хімія:
-          не вміють користуватись періодичною системою хімічних елементів, не знають класифікацію та номенклатуру хімічних речовин, не розуміють поняття «розчинність», «окисник», «відновник», не мають уявлення про генетичний зв'язок між хімічними речовинами;
4.      біологія:
-          не знають систематику живих організмів, недостатньо володіють матеріалом з будови тварин і рослин, анатомії людини, не вміють працювати з графіком та аналізувати показники графіку, не мають навиків розв’язання елементарних задач з біології;
5.      українська мова:
-          припускають помилок при написанні слів з ненаголошеним голосними «е», «и», при написанні префіксів, вживанні великої букви, заміні букв, переносі слів, написанні знаків пунктуації;
6.      українська література:
-          не знають творчість Т.Г. Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, Г. Сковороди, плутають вірші, не вміють визначати художні засоби, не володіють матеріалом з давньої української літератури;
7.      історія України, всесвітня історія:
-          не вміють аналізувати робити висновки та співставляти історичні факти;
8.      іноземна мова:
-          допускають граматичні помилки, помилки у написанні артиклів, погане сприйняття матеріалу на слух.
НАКАЗУЮ:
1.                  Методисту Згурській Т.В. ознайомити педагогічний колектив з результатами виконання  перевірочних робіт учнями І курсу.
2.                  Голові МК Курочка Н.М. розглянути результати перевірочних робіт на засіданні методичної комісії, розробити заходи з підвищення якості знань учнів.
3.                  Викладачам навчальних предметів математика, фізика, хімія організувати та розробити графік додаткових занять, консультацій при кабінетах серед учнів першого курсу.
4.                  Майстрам, класним керівникам груп першого курсу взяти під контроль відвідування учнями додаткових занять, консультацій.
5.                  Викладачам загальноосвітніх предметів звертати більше уваги на:
-          дотримання принципів – практичність теорії, особисто-орієнтоване навчання,
-          професійну спрямованість предмету,
-          використання типів уроку – застосування ЗУН, розвиток ЗУН, узагальнення та систематизації,
-          використання практичних методів навчання,
-          використання інтерактивних методів навчання,
-          розвиток дидактичних роздаткових матеріалів,
-          розвиток та поновлення наочних засобів навчання,
-          розробку різнорівневих завдань,
-          та інше, що сприятиме активній роботі учнів та їх зацікавленості.
6.                  Контроль за виконанням наказу покласти на методиста  Згурську Т.В.  
   Директор ДНЗ «ЗППЛ»                                                                             В.П. Цвєтков


Виконавець
Згурська Т.В.

Немає коментарів:

Дописати коментар