Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.04.2014  № 535
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2014 р.
за № 840/25617

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статей 45, 46 Закону України «Про професійно-технічну освіту», пункту 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, та з метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників НАКАЗУЮ:
2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
Міністр
С.М. Квіт
ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Профспілки
працівників освіти і науки України
Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Л. Денісова


Г.В. Осовий


О. Мірошниченко

Г.Ф. Труханов


О.Ю. Потімков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
30.04.2014 № 535
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2014 р.
за № 840/25617
ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів
1. Цей Порядок визначає механізм підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (далі - педагогічні працівники) незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - заклад-замовник).
Педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти, вищих навчальних закладах, навчально-методичних (науково-методичних) центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти, на підприємствах, в організаціях, а також на базі професійно-технічних навчальних закладів на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.
2. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення та розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, прогресивними методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників.
3. Основними завданнями підвищення кваліфікації педагогічних працівників є:
оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, методичній, організаційно-управлінській діяльності;
засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;
ознайомлення із специфікою умов, станом і тенденціями розвитку підприємств, організацій та установ, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями;
застосування інноваційних технологій реалізації змісту підвищення кваліфікації, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
встановлення (підвищення, підтвердження) кваліфікації (розряду, класу, категорії).
4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на 5 років і є обов’язковою умовою чергової атестації.
На період навчання за педагогічними працівниками зберігається середня заробітна плата відповідно до вимог чинного законодавства України.
У разі навчання з відривом від основного місця роботи педагогічні працівники мають право на гарантії і компенсації, передбачені законодавством України.
5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на підставі договору між закладом-замовником та закладом-виконавцем за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за рахунок коштів власника.
7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:
довгострокове підвищення кваліфікації;
короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо);
стажування.
8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, індивідуальною та дистанційною формами навчання.
9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться відповідно до перспективних та річних планів роботи професійно-технічного навчального закладу. План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджується керівником закладу-замовника та надсилається до навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти у відповідному регіоні.
10. Сформований річний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників узгоджується із закладом-виконавцем.
11. Підвищення кваліфікації за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними працівниками спеціальних фахових, методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних, інформаційно-комунікаційних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.
Строки навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації визначаються формою навчання та встановлюються тривалістю від 72 до 216 навчальних годин.
12. Підвищення кваліфікації за програмами короткострокового підвищення кваліфікації передбачає комплексне вивчення сучасних проблем галузі освіти, науки, педагогіки, законодавства, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо.
Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації визначається професійно-технічним навчальним закладом відповідно до програмних цілей навчального закладу, індивідуальних освітніх потреб педагогічного працівника та встановлюється тривалістю до 72 навчальних годин.
13. Зміст та строки стажування визначаються програмою стажування, що розробляється закладом-виконавцем за погодженням із закладом-замовником, затверджується керівником закладу-виконавця та здійснюється відповідно до договору, що укладається між закладом-замовником та закладом-виконавцем за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
14. Організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснює методист (заступник керівника) закладу-замовника, який:
веде облік педагогічних працівників, які підлягають підвищенню кваліфікації;
розробляє щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;
завчасно інформує педагогічних працівників про заклади-виконавці та програми підвищення кваліфікації;
розробляє спільно з педагогічним працівником його індивідуальний план розвитку професійно-педагогічної компетентності;
направляє замовлення про потребу у підвищенні кваліфікації до навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти у відповідному регіоні;
розміщує інформацію на інформаційних стендах, веб-сайті навчального закладу;
здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
15. Керівник закладу-замовника забезпечує створення необхідних умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
16. Зарахування на підвищення кваліфікації здійснюється за наказом керівника закладу-виконавця на підставі направлення на підвищення кваліфікації педагогічного працівника, виданого закладом-замовником.
17. Навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти у відповідному регіоні:
узагальнює потреби закладів-замовників у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників на базі закладів-виконавців;
подає закладам-виконавцям інформацію про потреби регіону у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників;
здійснює методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
18. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників завершується видачею відповідного документа.
19. Підсумковий контроль за результатами довгострокового підвищення кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетентностей педагогічних працівників, набутих під час підвищення кваліфікації за відповідними навчальними планами та програмами.
20. Педагогічним працівникам, які пройшли довгострокове підвищення кваліфікації, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.
21. Педагогічним працівникам, які пройшли стажування, видається відповідна довідка за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
22. Педагогічним працівникам, які пройшли короткострокове підвищення кваліфікації, видаються відповідні  посвідчення, сертифікати, дипломи тощо.
23. Результати підвищення кваліфікації враховуються при проходженні чергової атестації педагогічних працівників.
24. Копії документів про підвищення кваліфікації зберігаються в особовій справі педагогічного працівника.
25. Оплата праці осіб, які залучаються до підвищення кваліфікації педагогічних працівників, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
26. На час підвищення кваліфікації педагогічні працівники забезпечуються гуртожитком. Умови проживання зазначаються у договорах про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В.В. Супрун

Немає коментарів:

Дописати коментар